August 2020 - Viktig informasjon fra KMD ang. ordningen med kommunale næringsfond.


Klikk på lenke under for å laste ned følgebrevet til gruppemeldingen:
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/folgenotat-om-kommunale-naringsfond.pdf

 

Følgenotatet fra KMD

 

KMD har meldt inn en støtteordning under gruppeunntaket for bruk ved tildeling av tilskudd fra kommunale næringsfond. Denne ordningen kan brukes for å tildele lovlig tilskudd til bedrifter. 

 

Tidligere stod det i gruppeunntaket at det ikke kunne tildeles støtte til foretak i vanskeligheter. Det er nå besluttet at det er regnskapstall fra 31.12.2019 som skal brukes for å vurdere om et foretak er i økonomiske vanskeligheter eller ei. Dette er nå vedtatt som en endring av EØS-avtalen, og er gjeldande i Norge fra 14.08.20.

 

Under gjennomgås foretaksbegrepet, tidspunkt for vurderingen og spørsmålet om overkurs.


"Foretak i vanskeligheter"
 
Under General Block Exemption Regulation (GBER eller gruppeunntaket) kan det ikke gis støtte til 'an undertaking in difficulty' (på norsk referert til som 'foretak i vanskeligheter'). Begrepet er definert i GBER artikkel 2 nr. 18, og er styrende for hvilke selskaper som kan motta statsstøtte i svært mange tilfeller. Formålet med regelen er å forhindre at staten bruker offentlig støtte for å holde liv i selskaper som ikke er levedyktige, da dette anses som særlig skadelig for konkurransen.

Foretaksbegrepet – hvilket nivå skal vurderingen gjøres på

Foretaksbegrepet reiser flere spørsmål. Vi har blant annet mottatt flere spørsmål om begrepet etter norsk forståelse referer seg til et norsk aksjeselskap (AS), eller konsernet som foretaket hører under.

 

Den statsstøtterettslige definisjonen av et 'undertaking' er 'a single economic entity having a common source of control'. Det er gruppenivå (dvs. normalt konsern etter norsk forståelse) som er det relevante utgangspunktet hvis et AS som inngår i et konsern søker om statsstøtte. Det er imidlertid også nødvendig å vurdere dette på AS-nivå hvis AS-et søker om støtte. Dersom AS-et er i vanskeligheter (og ikke konsern) kan AS-et motta støtte, men konsernet må tilføre AS-et tilstrekkelig kapital for å rette opp i dette slik at AS-et ikke regnes for å være i vanskeligheter. Det må dermed alltid foretas en dobbeltest.

 

Dette kan sammenfattes slik ut fra ulike situasjoner:

 1. Støttemottaker (AS) er i vanskeligheter, og konsernet er i vanskeligheter
  • Kan ikke motta støtte under GBER

 2. Støttemottaker (AS) er ikke i vanskeligheter, og konsernet er ikke i vanskeligheter
  • Kan motta støtte under GBER

 3. Støttemottaker (AS) er ikke i vanskeligheter, men konsernet er i vanskeligheter
  • Kan ikke motta støtte under GBER

 4. Støttemottaker (AS) er i vanskeligheter, men konsernet er ikke i vanskeligheter
  • Normalt kan AS-et ikke motta støtte under GBER med mindre AS-et får tilstrekkelig midler fra konsernet slik at AS-et ikke er i vanskeligheter


 

Vurderingstidspunkt
Etter gruppeunntaket vurderes spørsmålet om et foretak anses i vanskeligheter på tildelingstidspunktet.

For å unngå at selskaper som ville vært levedyktige under normale forhold må legge ned som følge av COVID-19 erstattet Kommisjonen kravet i COVID-støtteretningslinjene (Temporary Framework) om at støtte ikke kan gis til selskaper som er i "økonomiske vanskeligheter" med at krav om at støtte ikke kan gis til selskaper som var i "økonomiske vanskeligheter" per 31. desember 2019, dvs. før COVID-19 inntraff.

Denne endringen er ment å ivareta at selskaper som er kommet i "økonomiske vanskeligheter" som direkte følge av covid-19 vil kunne motta lovlig statsstøtte.

 Alle nasjonale støtteordninger som er notifisert til ESA med grunnlag i Temporary Framework følger denne regelen, samt ordninger hjemlet i retningslinjene som er midlertidig endret.

 

Det gir følgende vurdering av spørsmålet om et foretak er i vanskeligheter:


 1. Sjekk om et foretak er i vanskeligheter på tildelingstidspunkt
  • Hvis nei: statsstøtte kan tildeles
  • Hvis ja: sjekk om foretaket var i vanskeligheter 31. desember 2019 (se nr. 2)

 2. Sjekk om et foretak var i vanskeligheter 31. desember 2019
  • Hvis nei: statsstøtte kan tildeles
  • Hvis ja: statsstøtte kan ikke tildeles

 

Vi minner om at det også her må det gjennomføres en dobbeltest på AS og konsernnivå.


Overkurs
 I art 2 (18) bokstav a står det at overkurs (share premium) skal tas med "hvor relevant" ("where relevant"). I norsk kontekst, hvor vi har overkurs som en regulert del av selskapsretten, skal overkurs medregnes ved vurderingen av om mer enn halvparten av selskapets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap.