Merk: Redigerbart Søknadsskjema blir tilgjengelig for alle forvaltere i desember 2018. P.t. er det kun tilgjengelig for Trøndelag fylkeskommune.


Redigerbart søknadsskjema er nå publisert i systemet og er i utgagnspunktet basert på Møre og Romsdal sitt nyeste standardskjema. På en støtterodning hvor  "Redigerbart skjema" er valgt vises knapp [Rediger skjema] som gir forvalter mulighet til å konfigurere skjemaet etter eget behov. 


Søknadsskjema kan tilpasses som følger:

 • overstyre ledetekster til ulike felter
 • overstyre ledetekster på fane tittel
 • skjule felter på en side
 • skjule hele faner
 • overstyre antall rader for visning av verbalt tekstfelt
 • m.m.


Standard dokumentmal som benyttes for produksjon av PDF for en søknad, inneholder også flettefelter for ledetekster slik at disse endres automatisk. Men dersom man velger å skjule felter eller faner, må man selv korrigere standard dokumentmal for støtteordning ved å fjerne flettefelter for data som søker ikke fyller ut.


I denne artikkelen går vi steg-for-steg gjennom prosessen med å konfigurerer redigerbart søknadsskjema etter eget behov (Veiledningsvideo kommer).


Legg til ny støtteordning


Første steg er å opprette en ny støtteordning i systemet eller åpne en eksisterende støtteordning og velge søknadsskjema med tittel "Redigerbart skjema". Klikk deretter på knappen "Tilpass skjema" for å konfigurere søknadsskjemaet.


Trenger du hjelp til å opprette en ny støtteordning? Klikk her for veiledning.
Side 1 - Redigerbart Skjema


På side 1 i Redigerbart skjema skal man fylle inn følgende basisinformasjon:

 • Tittel på søknadsskjema: en liten tekst som vises under alle sider i det ferdige søknadsskjemae
 • Redaktør hjelpetekster: her skal man velge hvilken bruker/person i forvalter-rollen som får tilgang til å endre på pop-up hjelpetekster
 • Hjelpetekst Indentifikator: her skal man velge en tekst som identifiserer innlagte hjelpetekster

Side 2 - FANE: Søknadsinformasjon


Side 2, "Fane: Søknadsinformasjon" fremstiller den første siden på selve søknaden som søker skal fylle ut. Vi forklarer skjermbildet under:

 • Kolonnen DEFAULT LEDETEKSTER viser det opprinnelige navnet på alle ledetekster.
 • Grønn tekst "Søknadsopplysninger" er tittel på fanen. Her kan man altså overstyre tittel på fanen
 • Kolonnen OVERSTYR LEDETEKST er et blankt felt som gir mulighet for å endre ledeteksten. Her kan man enten overstyre ledeteksten ved å fylle inn en ny tekst, eller la feltet være blankt for å bruke den opprinnelige/default ledeteksten
 • Kolonnen SKJUL FANE kan ikke benyttes på denne siden, Vi forklarer denne kolonnen på side 3.
 • Kolonnen SKJUL FELT gir mulighet for å ta bort enkelte felt. For å skjule et felt og dermed fjerne helt det fra søknadsskjemaet klikker en på "nei" verdien slik at den viser "ja"


Under utfylling av søknadsskjema er enkelte felt obligatorisk å fylle ut og ikke mulig å skjule. Det er kun mulig å skjule felt hvis feltet har en "nei/ja" verdi under Skjul fel-kolonnen. På side 1 i redigerbart skjema er følgende felt obligatoriske og dermed ikke mulig å skjule:

 • Felt "Tittel (Proskjektnavn)"
 • Felt "Kort beskrivelse av proskjektet"


Side 3 - FANE: Kontaktinformasjon

På side 3 "Fane: Kontaktinformasjon" skal søker fylle inn kontaktinformasjon. I opprinnelig søknadsskjema inneholder søknadsskjemaet 3 stk underfaner for utfylling. Se bildet under som viser opprinnelig søknadsskjema.


(Klikk på bildet for å gjøre den større) Korrigering av side 3 gjøres på samme måte de forrige sidene. Ny kolonne her er SKJUL FANE som vi forklarer under:

 • Kolonnen SKJUL FANE gir mulighet for å skjule underfaner "Kontaktperson" og "Prosjektleder". For å skjule en fane og dermed fjerne det fra søknadsskjemaet klikker en på "nei" verdien slik at den viser "ja"
 • På side 3 i redigerbart skjema er følgende fane og felt obligatoriske å fylle ut og dermed ikke mulig å skjule: 
  - Fane "Søker/prosjekteier"

  - Felt "Prosjekteiers navn"
  - Felt "Mobil"
  - Felt "Organisasjonsnummer"
  - Felt "E-post"
  - Felt "Bankkontonummer"


Side 4 - FANE: Prosjektbeskrivelse


Korrigering av side 4 på redigerbart skjema utføres på samme måte som de forrige sidene. Ny kolonne her er ANT.LINJER som vi forklarer under.


 • Kolonnen ANT.LINJER gir mulighet for å definere hvor stort et utfyllingsfelt skal være med antall linjeskift. Her kan man enten definere antall linjeskift selv, eller la feltet så blankt. Blankt felt benytter default linjeskift.
 • På side 4 i redigerbart skjema kan alle faner og felt redigeres og skjules. Ingen felt obligatoriske å fylle ut.

Side 5 - Andre faner


Korrigering av side 5 på redigerbart skjema utføres på samme måte som de forrige siden.


 • På side 5 i redigerbart skjema er følgende fane og felt obligatoriske å fylle ut og dermed ikke mulig å skjule
  - Fane "Økonomi
  - Felt "Kostnadsoverslag"
  - Felt Finansieringsplan
  - Fan "Geografi"
  - Fane "Vedlegg"
Se ferdig skjema og rediger hjelpetekster


For å se resultat av redigerbart søknadsskjema og redigere på redaktør hjelpetekster kan man opprette en ny søknad i forvalter-rollen.
Velg støtteordningen du har registrert med redigerbart skjema og skriv en tittel på søknaden.Nå kan du se gjennom alle sidene på det redigerbare søknadsskjemaet. Dersom du ønsker å gjøre flere endringer kan du gå tilbake til støtteordningen og tilpasse skjemaet på nytt. Når du har utført oppdateringer og lagrer skjemaet blir dette oppdatert i systemet. Du vil da kunne åpne denne "test søknaden" igjen og se endringene umiddelbart.


For å gjøre endringer på hjelpetekster må du være innlogget i den valgte brukeren for redaktør hjelpetekst. 

 • Hold musepeker over det grønne spørsmålstegnet til hjelpeteksten dukker opp
 • Klikk på knappen "Rediger"
 • Pop-up vindu for tekstredigering dukker opp. Utfør ønskede endringer og klikk på "lagre" når endringer er utført