På denne siden finner du veileder på KMD kategorier for følgende perioder:


Veileder KMD kategorier tilsagnsåret 2018


Veileder for de nye kategoriene som skal benyttes på tilsagn gitt i 2018 kan du åpne fra lenken under:


Sammendrag av kategoriene 2018:

 • Kode – Tittel
  0800 – Administrasjons- og gjennomføringskostnader hos tilskuddsforvaltere
  0900 – Rammetildelinger
  1110 – Direkte støtte til etablerte bedrifter, eldre enn 5 år
  1150 – Tiltak under gruppemeldt transportstøtte
  1210 – Næringshageaktiviteter
  1220 – Inkubasjon
  1230 – Forskningsbasert innovasjon
  1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid og klynger - ny
  1310 – Direkte støtte til bedrifter yngre enn 5 år
  1330 – Etablerertjenester (ikke direkte støtte til bedrifter)
  1350 – Tilrettelegging for entreprenørskap i utdanningsløpet
  1375 – Forstudier og forprosjekter for å fremme gode næringsmiljøer og vekskraftige lokalsamfunn - ny
  2100 – Utvikling og tilrettelegging for utdannings- og kompetansetilbud for næringslivet
  2110 – Fremme tilgang på relevant kompetanse
  2120 – Rekruttering av arbeidskraft
  2150 – Tiltak i kommuner med særlige kapasitetsutfordringer - ny
  2210 – Bredbånds- og mobiltiltak og digitalisering
  2215 – Fysisk infrastruktur - ny
  2250 – Utredningsprosjekter for transportinfrastruktur og rutetilbud
  3110 – Utvikling av dagligvarebutikker og drivstofftilbud
  3210 – Utviklingstiltak i et avgrenset område
  3225 – Kultur og fritid som sosiale arena - ny
  3240 – Destinasjon og reiseliv
  3250 – Inkludering av tilflyttere - ny
  3255 – Klima og miljø - ny


Anvendelse av kategorier innenfor ulike kapittel/post:


Endringer i kategoriregime fra 2017 til 2018:


Veileder KMD kategorier tilsagnsåret 2017


Veileder for de nye kategoriene som skal benyttes på tilsagn gitt i 2017 kan du åpne fra lenken under:


Sammendrag av kategoriene vist under:

 • Kode Tittel
  0800 Adm.- og gjennomføringskostnader hos tilskuddsforvaltere
  0900 Rammetildelinger
  1110 Direkte støtte til etablerte bedrifter >5 år
  1150 Tiltak under gruppemeldt transportstøtte
  1210 Næringshageaktiviteter
  1220 Inkubasjon
  1230 Forskningsbasert innovasjon
  1240 Klyngeaktiviteter
  1260 Mobilisering og etablering av bedriftsnettverk
  1270 Profilering og internasjonalisering av bedrifts-/næringsmiljøer
  1310 Direkte støtte til bedrifter <5 år
  1330 Etablererkontorer, -kurs, -veiledning
  1350 Entreprenørskap i utdanningsløpet
  1360 Andre entreprenørskapstiltak (ikke bedriftsrettede)
  1370 Andre verdiskapingstiltak
  2100 Mobilisering til kompetanseheving
  2110 Utvikling av relevante kurs/utdanningstilbud for det regionale næringslivet
  2120 Rekruttering av relevant arbeidskraft til regionen
  2210 Bredbånds-, mobil- og IKT-tiltak
  2220 Vannforsyning
  2230 Transportinfrastrukturtiltak
  2240 Fysisk tilrettelegging av kommunale næringsareal
  2250 Utredningsprosjekter for transportinfrastruktur og utvikling av rutetilbud
  3110 Utvikling av dagligvarebutikker og drivstofftilbud
  3210 Planlegging/fysisk oppgradering av sentrumsområder, parker og grøntareal
  3220 Tilrettelegging for friluftsliv og fritidsaktiviteter
  3230 Utvikling av lokale/regionale kultur- og idrettstilbud/-arrangementer
  3240 Profilerings- og utviklingstiltak av et område


Bildet under illustrerer endringer i kategoriregime fra 2015-2016 til 2017+.
Veileder KMD kategorier tilsagnsåret 2015-2016


Veileder for de nye kategoriene kan du åpne fra lenken under:


Den 25,03.2015 ble ny kode lagt til det nye kategoriregimet for 2015. Dette gjelder koden 0900 Rammetildelinger. Denne koden skal kun benyttes av fylkeskommuner ved rammetildelinger fra fylkeskommune til sluttforvaltere som eksempelvis Innovasjon Norge, kommuner og regionråd. Midlene skal rapporteres inn av sluttforvalter.


De nye kategoriene er som følger:

 • Kode Tittel
  0800 Administrasjons- og gjennomføringskostnader
  0900 Rammetildelinger
  1110 Direkte støtte til etablerte bedrifter, eldre enn 5 år
  1150 Tiltak under gruppemeldt transportstøtte
  1210 Næringshage
  1220 Inkubator
  1230 Regional FoU og innovasjon (VRI)
  1240 Klyngeprogrammet
  1250 Kunnskapsutvikling for bedrifts-/næringsmiljøer
  1260 Bedriftsnettverk for økt konkurransekraft
  1270 Profilering og internasjonalisering av bedrifts-/næringsmiljøer
  1310 Direkte støtte til bedrifter yngre enn 5 år
  1330 Etablererkontor/-kurs/-veiledning
  1340 Entreprenørskap i høyere utdanning og forskning (inkludert studentbedrifter)
  1350 Entreprenørskap i grunn- og videregående skole
  1360 Andre tiltak for entreprenørskap (ikke bedriftsrettede)
  1370 Andre verdiskapingstiltak
  2110 Utvikling av kurs eller utdanningstilbud som er relevant for det regionale arbeidslivet
  2120 Rekruttering av relevant arbeidskraft til regionen
  2210 Bredbånds-, mobil- og IKT-tiltak
  2220 Vannforsyning
  2230 Transportinfrastrukturtiltak
  2240 Fysisk tilrettelegging av kommunale næringsareal
  2250 Utredningsprosjekter for transportinfrastruktur
  2260 Utvikling av rutetilbud
  3110 Utvikling av dagligvarebutikker og drivstofftilbud
  3210 Planlegging og fysisk oppgradering av sentrumsområder, parker og grøntareal
  3220 Tilrettelegging for friluftsliv og fritidsaktiviteter
  3230 Utvikling av lokale/regionale kultur- og idrettstilbud/-arrangementer
  3240 Profilerings- og utviklingstiltak for turisme/besøkende
  3250 Profileringstiltak for økt bosetting/bedriftslokalisering
  3260 Inkluderingstiltak
  3270 Andre tiltak for økt attraktivitet
Veileder KMD kategorier (tilsagnsåret 2014 eller tidligere)


Veileder for de nye kategoriene kan du åpne fra lenken under:De gamle kategoriene er som følger:

 • Kode Tittel
  0110 Næringshager
  0120 Inkubatorer/Distribuerte inkubatorer
  0130 Industriinkubatorer
  0140 Forsknings-/kunnskapsparker
  0150 Nettverk-, bransje- og klyngeutvikling
  0200 Støtte til etablerte bedrifter, eldre enn 5 år
  0250 Transportstøtte
  0300 Etableringsstøtte, bedrifter yngre enn 5 år
  0340 Entreprenørskap - høyere utdanning og forskning
  0350 Entreprenørskap - grunn og videregående skole
  0360 Entreprenørskap - andre tiltak
  0400 Utvikling av utdanningstilbud og kompetansehevingstiltak
  0510 Bredbånd, mobil, IKT
  0520 Vannforsyning
  0530 Transportinfrastrukturtiltak
  0540 Fysisk kommunal næringsrettet infrastruktur
  0600 Tjenesteutvikling
  0710 Stedsutvikling
  0720 Profiliering og markedsføring av områder
  0800 Administrasjons- og gjennomføringskostnader
  0900 Andre tiltak


VEDLEGG