Start et nytt emne
Ikke Tatt

Endre søknad etter innsendelse men før søknadsfrist er utgått

Mottatt forslag på funksjonalitet eller mangel på sådan i RF13.50 som beskrevet under.


SPØRSMÅL:

Problemstillinga er: Kan søkjar endra søknaden etter å ha sendt den inn (sjølvsagt før fristen er ute)?


SVAR:

Svaret på din problemstilling er NEI.


På tidspunkt søker har sendt inn en søknad blir søknaden låst og søker kan kun åpne søknadsskjema i lesemodus. Låsing av søknad er altså relatert til tidspunkt for innsendelse og helt uavhengig av evt. søknadsfrister på støtteordning.


For øvrig ligger det funksjonalitet i systemet hvor forvalter (fylke, kommune, m.fl.) som har mottatt søknaden kan velge å åpne den for videre redigering etter tidspunkt for innsendelse. Også denne mulighet er helt uavhengig av evt. søknadsfrister på støtteordningen.TILBAKEMELDING:

OK, takk for svar.


Men eg vil meina det er ein stor svakheit ved systemet, om det då ikkje ligg i kravspesifikasjonen at det skal vera slik. Alle andre online søknadssystem eg har vore borte i (og det er mange!) har mulegheit for å senda inn fleire ganger. Det er noko som absolutt bør innførast i søknadsskjemaet dykkar også. Dette er ei viktig sak som bør takast opp med oppdragsgivar.


Kven er oppdragsgivar for dykk? Er det KMD, eller er det fylkeskommunane?SVAR:

Takk for konstruktiv tilbakemelding her! :)

Det vil nok være ulike meninger om funksjonalitet du beskriver her. Med analogi til pre-digital søknadsprosess innenfor kontekst av regionalforvaltning, så har det nok ikke vært normalt å sende flere versjoner av søknad (før søknadsfrist utgår) uten en form for dialog med tilskuddsgiver (fylke, kommune, m.fl.) i forkant. 

Dersom det er mangler i søknad kan forvalter digitalt sett returnere søknad og dermed åpne søknad opp for videre redigering og ny innsendelse. Men det er altså pr. design ikke valgt å gi søker mulighet til å sende inn flere versjoner av søknad før frist m.m. tilskuddsgiver gir mulighet for det ved å digitalt sett returnere søknad.

Skal videreformidle ditt forslag her til KMD.TILBAKEMELDING :

Om det er normalt eller ikkje kan nok diskuterast. Eg kan m.a. visa til viktige digitale søknads-/rapporteringssystem som Norges forskingsråd og Altinn som eksempel på system der søknader kan sendast inn fleire ganger innan fristen.

Men bra at dette blir teke opp med KMD!


Logg inn eller Registrér publiser en kommentar